VEDTEKTER
FOR
SOLA HISTORIELAG
Stiftet 2. oktober 1997
Tilbake til første siden
§ 1 Sola histonielag har til formål å fremme interessen for lokalhistorie og kulturvern og samle inn og ta vare på alt som har betydning for bevaring av og formidling om folks livsvilkår og næringsdrift i Sola gjennom tidene.
§2  Aktiviteter innenfor formålet kan være:
-egne aktiviteter: arrangere møter, kurser, ekskursjoner, registreringer, innsamling av muntlig, tradisjon, musikk, målføre, stedsnavn, fotografier og annet av historisk interesse
- samarbeide med tilsvarende lag og organisasjoner: spesielle tiltak for vern av fornminner og kulturminner, utarbeidelse av skriftlige materialer, formidling overfor myndigheter, skoleverket og generelt overfor befolkningen
- samarbeide med Sola kommunes kulturkontor: bistå som høringsinstans, bidra med innspill til planer, utføre definerte oppdrag i kommunen.
§ 3 Laget står tilsluttet Landslaget for lokalhistorie og Rogaland historie- og Ættesogelag.
§ 4  Medlemmer av laget er: 
- Personlige medlemmer som betaler den årlige kontingent. 
- Æresmedlemmer etter § 9. 
Kontingenten fastsettes av årsmøtet. 
Utmelding skal skje skriftlig. 
Styret kan beslutte å slette et medlemskap når kontingenten ikke er betalt ved årets utløp.
§ 5  Laget ledes av et styre på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer. Årsmøtet velger: 
- leder for 1 år 
- nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem, alle for 2 år 
- 2 varamedlemmer for 1 år 
- 1 revisor for 2 år 
- valgnemnd på 3 medlemmer for 2 år 
Styret blir sammenkalt av lederen. 
Styremedlemmene skal få innkalling minst 3 dager før møtet. 
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. 
Styret kan utpeke nemnder til å utføre spesielle oppgaver. 
Varamedlemmene skal ha tilsendt sakspapirer. 
§ 6 Regnskapet skal føres for hvert kalenderår og legges fram for årsmøtet til godkjenning i revidert stand. 
§ 7 Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av februar. Det skal kunngjøres i lokalpressen med 14 dagers varsel.Årsmøtet skal behandle: 
- årsmelding 
- revidert regnskap 
- valg 
- fastsettelse av kontingent 
- innkomne forslag 
Alle som møter personlig og som har betatt kontingenten for siste år, kan stemme. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet til styret senest 8 dager i forveien.
 § 8  Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret bestemmer det, eller når 10 stemmeberettigede medlemmer krever det. 
For innkalling og varsel gjelder de samme regler som for årsmøtet. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle saker som er annonsert i innkallingen.
§ 9 Årsmøtet velger Æresmedlemmer etter forslag fra styret
§ 10 Lovendringer kan foretas på årsmøte med 2/3 flertal
§ 11 Oppløsning av laget kan skje når 2 påfølgende årsmøter beslutter det med 2/3 flertall. Lagets arkiv, aktiva og midler går over til Sola kommunes kulturkontor

   .