side 4
 Erling og trellene hans.


Erling hadde nå noen gode år. Han hadde store eiendommer, en trygg og god heim og var en rik og høyt respektert mann. 
Det var alltid mye folk rundt han, både tjenestefolk og ca. 30 treller. Men på en stor gard var det også mye som skulle gjøres. 
Erling hadde et godt hjertelag overfor arbeidsfolkene sine. Han var en arbeidsgiver som kunne være et fint forbilde for andre. Han visste at friheten var noe av det mest verdifulle menneskene hadde, og at det betydde mye for den enkelte sin selvrespekt. Dette ønsket han at flest mulig skulle oppnå. Derfor lagde han er ordning der trellene kunne bli frie menn. Trellene måtte betale seg fri med en bestemt pengesum. For å klare dette, gav han dem et jordstykke hvor de kunne arbeide i fritiden sin. Det de dyrket kunne de selge. Pengene beholdt de selv. Når de så hadde spart nok penger, kunne de kjøpe seg fri 
Denne frikjøpsordningen gikk så godt at mange klarte å bli frie menn allerede etter to år. Og alle som det var litt tak i, klarte det etter tre år. 
Men alle problemene var ikke løste for trellene selv om de var blitt frie. Hva skulle de nå greie seg med? Dette forstod Erling. Derfor satte han dem til bl. a. sildefiske og annet nyttig arbeid. Mange fikk utmark som de ryddet og dyrket til en liten gard de kunne leve av. På denne måten bygde de seg opp til å bli selvstendige bønder som klarte seg selv. 

Erling Skjalgsson hadde vært mye ute i verden. I mange land, bl. a. i England, hadde han sett hvorledes jordbruket kunne drives slik at avlingene ble størst mulig. Dette medførte at garden hans på Sola ble et mønsterbruk. 

Måten han oppførte seg mot folkene sine på, ble også et mønster for hvorledes treller og tjenere skulle behandles. Dessuten pekte dette framover mot bedre tider da kristendommen fikk mer makt i landet. Men de gode, lykkelige årene varte ikke lenge. Slaget ved Svolder i år 1000 satte en brå stopper for mange lyse drømmer, både for folket vårt, men mest for Erling Skjalgsson. Kongen, Erlings svoger, var drept. "Tagen er Ormen Lange, fallen er Olav Tryggvason".
 
Erling setter dagsarbeid for trellene sine (Erik Werenskiold)
Erling setter dagsarbeid for trellene sine
Tilbake til førstesiden Forrige side Neste side

Tilbake til historiske steder i Sola