Fornminner på Rott

  
Fornminner
Rotts maritme historie
 
 
 


Denne lille oversikten bygger for det meste på oppmålinger og observasjoner gjort av Stavanger Arkeologiske Museum. Noen av dem er allikevel utført av Tanangers Minne. Tanangers Minne har og bilder av de fleste fornminnene.
Klikk på nummeret på kartet eller på listen under.

Tilbake til fremsiden

 

Stavanger Museums fornminnekart over Rott.

 

 

Helliesens kart over fornminner på Rott i 1902.
Nummerne som står på dette kartet står bak overskriften til hvert fornminne.

 

Innhold:

Fornminner på Rott *

Funn på Rott. *

Steinalderen (Før 1800 f. Kr.) *

Jernalderen (500 f.Kr. – 1050 e.Kr.) *

R 11240012001 Gravrøys på bruk 8 fra Jernalderen. H#3. *

R 11240012002 Gravhaug på bruk 11 fra Jernalderen. H#9. *

R 11240012003 Gravrøys på bruk 5 fra Jernalderen. H#13. *

R 11240012004 Hustuft på bruk 5 fra Jernalderen. H#14. *

R 11240012005 Gårdsanlegg på bruk 1, 2 og 23 fra Jernalderen. H#15-18. *

R 11240012006 Gravrøys på bruk 3, 16, fra Jernalderen. H#20. *

R 11240012007 Gravrøys på bruk 8 fra Jernalderen. H#23. *

R 11240012008 Steinlegninger på bruk 8 fra Jernalderen. H#24. *

R 11240012009 Hustuft på bruk 1, 2 og 23, fra Jernalderen. *

R 11240012010 Gravhaug på bruk 3 og 16, fra Jernalderen. H#22. *

R 11240012011 Hustuft på bruk 4??, fra Jernalderen? H#1. *

R 11240012012 Steinlegning fra Jernalderen. H#2. *

R 11240012013 Gravhaug fra Jernalderen. H#4. *

R 11240012014 Steinlegning fra Jernalderen?H#5. *

R 11240012015 Hustuft og rydningsrøys fra Jernalderen? H#6. *

R 11240012016 Gravrøys fra Jernalderen. H#7. *

R 11240012017 Gravhaug fra Jernalderen. H#8. *

R 11240012018 Steinlegning fra Jernalderen. H#10. *

R 11240012019 Nausttuft fra Jernalderen. H#11. *

R 11240012020 Steinlegning fra ukjent tid. H#12. *

R 11240012021 Hustuft og gardefar fra Jernalderen? H#14. *

R 11240012022 Steinlegning fra Jernalderen. H#19. *

R 11240012023 Hustuft fra Jernalderen. H#21. *

R 11240012024 Gravrøys fra Jernalderen. H#25. *

R 11240012025 Heller fra uviss tid. *

R 11240012026 Stakktuft på Håstein, fra uviss tid. *

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Funn på Rott.

Steinalderen (Før 1800 f. Kr.)

  • To trekantede, sagtakkede pilespisser, flekker etc. funnet på øyen Rott.

 

  • Vestlandsøks av bergart, av typen Gjessing, men med skjev egg. 8 cm lang og 4,7 cm bred.

Gave fra Helmik Risa, Rott, ved Harald Egenæs Lund.

 

  • Sagblad av violett flint av typen Gjessing. Et lite stykke av eggen er avslått i eggen, ellers helt bevart. 16 cm lang og største bredde 2,8 cm. Funnet ved jordarbeid på Rott. Gave fra los R. Rott ved magister Arne Bang Andersen.

Tilbake til innhold.

Jernalderen (500 f.Kr. – 1050 e.Kr.)

  • Langt, tynt skiferbryne, tilnærmet rundt i tverrsnitt og tilspisset i endene. Kraftige slipespor rundt det hele. Lengden 22,5 cm. Tverrmål fra 1,6-1,8 cm. Muligens forhistorisk. Funnet i en steinrøys på lokaliteten "Dynå", på "Øynå".

 

  • Fragment av rundbuket klebersteinskar av usikker type. Den tilhører overgangen mellom bunn og sidevegg. Lengden 7 cm. Funnet på ukjent sted på Rott. Gave fra Palle Tollaksen.

Tilbake til innhold.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

R 11240012001 Gravrøys på bruk 8 fra Jernalderen. H#3.

Denne rundrøysa ligger ca. 75 m NNV av huset på bruket. Den er relativt uklart markert men godt synlig. Mose og graskledd med noen steiner i dagen. Et lite søkk i midten. D. ca 6 m, H. ca 1,25 m. I henhold til Helliesen ligger den på en naturlig fjellhaug.

Tilbake til innhold.

 

R 11240012002 Gravhaug på bruk 11 fra Jernalderen. H#9.

Denne rundhaugen ligger på en haug kallet "Holletrevarden", ca 50 m fra våningshuset på eiendommen. Den ligger oppe på selve haugen og er for det meste dekket av torv og gress. En del stein er synlig langs kanten, sannsynligvis fotkjede. I midten stikker det opp en større stein, oppå den ligger en stein med ca 0,5 mm lange sider. Trolig urørt.

D. ca 8,6 m, H. ca 0,75 m.

Tilbake til innhold.

 

R 11240012003 Gravrøys på bruk 5 fra Jernalderen. H#13.

Denne rundrøysa ligger ca 280 m sør for veifyllingen mellom "Heimøynå" og "Øynå". Den er noe uklart markert men godt synlig, dekket av torv, gress og et par einer. På sørsiden er det satt opp en liten mur, ellers er den uskadd. D. ca 5 m, H. 0,5 m. Ligger på fjellgrunn.

Tilbake til innhold.

 

R 11240012004 Hustuft på bruk 5 fra Jernalderen. H#14.

Denne hustuften ligger ca. 180 m syd for veifyllingen mellom "Heimøynå" og "Øynå". Dette er en litt uklart markert hustuft, lite synlig i lendet. Torv og gresskledd med enkelte steiner synlig i veggene som er ca 1 m brede og 0,2 – 0,4 m høye. I nordre delen er del av tufta fjernet ved dyrkning. Nåværende lengde ca 9 m, bredde ca 6 m. Orientert N-S. Vestenfor sees flere gamle gardefar.

Tilbake til innhold.

 

R 11240012005 Gårdsanlegg på bruk 1, 2 og 23 fra Jernalderen. H#15-18.

Dette er en samling fornminner som ligger i et område ca 180 m langt, N – S, og 75 m bredt, Ø – V. Ligger i en skråning ned mot nord.

1. Lengst i nord ligger en klart markert men lite synlig hustuft. Dekket av gress og mose med enkelte einer. En del steiner er synlige i veggene som er ca 1 m brede og ca 0,2 m høye. I nordøst er det gravet et hull. Dette er en to-rommet hustuft. Tuften er orientert NØ – SV. Lengde 13 m, bredde 6 m.

2. Dette er en rundrøys som ligger ca 60 m SSV for #1. Den er klart markert og godt synlig, delvis dekket av torv og gress med synlige steiner. I midten ligger en større stein. Man har brent bål på plassen. Meste parten av bunnlaget er bevart. D. ca 6 m, H. ca 0,5 m.

3. Denne hustuften ligger ca 80 SSØ av #2 og like innenfor en gammel strandvoll. Den er uklart markert og lite synlig da de en er dekket av gress, mose og enkelte einer. Noen få steiner er synlige i veggene som er ca 1 m brede og 0,15 m høye. Den virker urørt. Orientert N – S, ca 6 m lang og ca 4 m bred.

4. Langs vestsiden av samlingen og over #2 går et gardefar, til dels klart markert og godt synlig. Dekket av gress, mose og noe einer, noen steiner er synlige. Den går stort sett fra N til S, ca 200 m lang, 1 m bred og 0,3 m høy.

5. Ca 250 m SV for det lave leidet ved Sørhamn og 5 m N for traktorveien: 5 gropsteiner, 1,5 m lang, 0,8 – 1 m bred og 0,5 m tykk. På flatsiden som ligger frem i dagen er det 8 – 10 skålgroper med dybde på 4 – 8 cm.

Tilbake til innhold.

 

R 11240012006 Gravrøys på bruk 3, 16, fra Jernalderen. H#20.

Denne rundrøysen ligger ca 180 m SV av veifyllingen mellom "Heimøynå" og "Øynå". Den er godt synlig og delvis klart markert, selv om den er gress og torvkledd, med en del synlige steiner. Utgravet i midten der det er 2 større steiner.

Litt skadet i S kant. D. ca 6 m, H. ca 0,6 m.

Tilbake til innhold.

 

R 11240012007 Gravrøys på bruk 8 fra Jernalderen. H#23.

Denne rundrøysa ligger klart markert og godt synlig, gress og torvkledd med enkelte steiner synlige. Den er forstyrret, ganske omrotet og en del masse er fjernet, mest fra den østre delen. D. 5 –7 m, H. ca 0,6 m. Helliesen beskriver den som en rundhaug av naken stein. På toppen er det oppsatt en varde.

Tilbake til innhold.

 

R 11240012008 Steinlegninger på bruk 8 fra Jernalderen. H#24.

1. Denne rektangulære steinlegningen ligger ca 750 SV for veifyllingen mellom "Heimøynå" og "Øynå". Den er noe uklart markert og lite synlig da den er gress og mosekledd, men med en del synlige steiner. Kan virke som om den er noe omrotet. Orientert Ø – V. Lengde ca 4 m, bredde ca 2,5 m høyde ca 0,25 m. Lengst i nord.

2. Denne steinlegningen er og rektangulær og ligger 7 m syd for # 1. Den er klart markert men lite synlig, gress og mosekledd med mange synlige steiner. Kantkjede stykkevis synlig. Synes urørt. Orientert Ø – V. Lengde ca 7 m, bredde 2,5 m og høyde 0,25 m.

Tilbake til innhold.

 

R 11240012009 Hustuft på bruk 1, 2 og 23, fra Jernalderen.

Dette er en uklart markert og lite synlig hustuft. Den er gress og mosekledd med noen einer. I veggene syns noen få steiner. Veggene er 1-1,5 m brede og 0,1-0,3 m høye. Orientert N – S.

Lengde ca 7 m, bredde ca 5,5 m.

Tilbake til innhold.

 

R 11240012010 Gravhaug på bruk 3 og 16, fra Jernalderen. H#22.

Denne gravhaugen ligger ca 450 m SV for veifyllingen mellom "Heimøynå" og "Øynå".

Den ligger på fjellgrunn, på en liten høyde omgitt av flat dyrket mark. I 1901 lå det her en gresskledd rundhaug opprotet i toppen, men den D. 7,5 m og H. 0,7 m. I dag ligger det her en nyere rydningsrøys. Den består av mindre, nakne steiner, D. ca 6m, H. ca 1,25 m. På flaten mellom #10 og #23 samt vestover til #7 sees flere små steinsamlinger, som muligens er rydningshauger.

Tilbake til innhold.

 

R 11240012011 Hustuft på bruk 4??, fra Jernalderen? H#1.

Dette er en hustomt, 5 m i firkant.

Tilbake til innhold.

 

R 11240012012 Steinlegning fra Jernalderen. H#2.

Endel små firkantede steinsetninger, 2,5 m lange og 1,5 m brede.

Tilbake til innhold.

 

R 11240012013 Gravhaug fra Jernalderen. H#4.

Et par lave rundhauger, hvorav den største er 5,8 m i tverrmål.

Tilbake til innhold.

 

R 11240012014 Steinlegning fra Jernalderen?H#5.

Rett ved en gammel strandrind ligger flere små lave steinhauger, ca 2,5 m i tverrmål.

Tilbake til innhold.

 

R 11240012015 Hustuft og rydningsrøys fra Jernalderen? H#6.

Dette er en hustomt, 7,5 m i firkant. På skråningen ned mot sjøen ligger det flere steinhauger, der muligens er rydningshauger.

Tilbake til innhold.

 

R 11240012016 Gravrøys fra Jernalderen. H#7.

Tre flate steinhauger, 5,8 m i tverrmål.

Tilbake til innhold.

 

R 11240012017 Gravhaug fra Jernalderen. H#8.

Liten rundhaug som er uthulet i midten. Den er 5 m i tverrmål og 0,3 m høy.

Tilbake til innhold.

 

R 11240012018 Steinlegning fra Jernalderen. H#10.

Tre små flate steinsetninger, 2,5 m a 3 m i tverrmål.

Tilbake til innhold.

 

R 11240012019 Nausttuft fra Jernalderen. H#11.

Rester av gamle nausttomter.

Tilbake til innhold.

 

R 11240012020 Steinlegning fra ukjent tid. H#12.

Lang lav firkantet steinsetning, 9 m lang og 1,5 m bred. Muligens er det ikke noen gravplass.

Tilbake til innhold.

 

R 11240012021 Hustuft og gardefar fra Jernalderen? H#14.

Hustomt, 8,5 m lang og 5,8 m bred. Vestenfor sees flere gamle gardefar.

Samme som R 11240012004.

Tilbake til innhold.

 

R 11240012022 Steinlegning fra Jernalderen. H#19.

En oval steinring dannet av små steiner. Den er 4 m og 5 m i tverrmål.

Tilbake til innhold.

 

R 11240012023 Hustuft fra Jernalderen. H#21.

En to-rommet hustomt 8,5 m og 4 m lang og 5,8 m bred.

Tilbake til innhold.

 

R 11240012024 Gravrøys fra Jernalderen. H#25.

En samling stein, uregelmessig opplagt på en fjellknaus, muligens levning av en rundhaug.

Tilbake til innhold.

 

R 11240012025 Heller fra uviss tid.

En stor heller ca 10 m N. for veien opp fra kaien. Dette er en syd vendt heller med et ½ m tykt kulturlag.

Tilbake til innhold.

 

R 11240012026 Stakktuft på Håstein, fra uviss tid.

Ca 25 m ØNØ for ruinene etter den tyske vakthytten ligger en tuft (telt eller høystakk) med en svakt utbulende langsider. Den ligger på en lyng og gresskledd svakt ØSØ hellning. Mye stein og fjell i dagen omkring.

Selve tuften er orientert ØNØ – VSV, klart markert, lite synlig, gresskledd, litt lyng og få synlige steiner. Omgitt av en ca 0,8 m bred og 0,1-0,2 m dyp grøft. Innenfor grøften er en voll 0,7 m bred og 0,2 m høy, der få steiner er synlige. Virker urørt.

Lengde 7,5 m, bredde 3,5 m i endene, 4,2 m i midten.

Tilbake til innhold.

 

Tilbake til fremsiden