Tiendeskattepengen 1521
 

Den første kilden som gir en noenlunde systematisk og fullstendig oversikt over hvilke gårder som var bosatte, er den såkalte sakefallslisten fra 1519 og tiendepengeskatten fra 1521. Her har jeg tatt for meg den siste. Navnet har den fått for at alle skulle skatte en tiendeparten av alt løst og fast gods de eide. Den gir dermed et godt bilde av hvordan rikdommen varierte fra bruk til bruk og gård til gård. Egentlig ble skatten knyttet til hver enkelt person, men i praksis ble det til at brukeren betalte.

Denne listen er og kanskje det nærmeste vi kan komme en oversikt over den laveste bosetningen vi hadde etter Svartedauden, både for bruk og hele gårder.

For å kunne danne seg et ens bilde over skattene kan jeg og nevne at en ku = 3 mark (penger) = ca 2 ½ lod sølv = 3 tønner korn. Dessuten nevnes også av og til "Deventer" som er et fint nederlandsk tøy, og "Brom" som er skrapmetall, helst jern eller kobber.

 

6. Sole Skiberede:

 

Jtem iiij b Swend pa Swenswold st.t

Jtem iiij alne ij quartir deuenter idem st.t

Jtem x marc brvm idem st.t

Jtem iiij lod sølff Orm pa Heyrenn st.t

Jtem vj b idem st.t

Jtem x marc koper idem st.t

Jtem j lod sølff Bergh ibidem st.t

Jtem iiij marc iiij b idem st.t

Jtem j lod j quintinn sølff Gwnner pa Byberg st.t

Jtem j pund koper idem st.t

Jtem ij lod j quintinn sølff Torger ibidem st.t

Jtem iij marc ij b idem st.t

Jtem j lod sølff Aslack pa Døsselandt st.t

Jtem j pund iiij marc koper idem st.t

Jtem vj marc brvm idem st.t

 

Summa lateris

Jtem viij lot sølff

Jtem viij marc penninge

Jtem iij pund kopper vj marc

Jtem iiij alne ij quarter deuenter

 

Jtem vj b John pa Tielte st.t

Jtem j pund x marc brvm idem st.t

Jtem vj b Giordt pa Regenn st.t

Jtem iiij lod j quintinn sølff Gwdrvnn ibidem st.t

Jtem j marc vj b idem st.t

Jtem iij lod sølff Bentind pa Haalandt st.t

Jtem v marc idem st.t

Jtem j lod sølff Mattis ibidem st.t

Jtem j marc idem st.t

Jtem j pund vj marc koper idem st.t

Jtem ij marc vj b Oluff pa Wiidel

Jtem j marc Odt ibidem st.t

Jtem iiij b Biørnn pa Ølberg st.t

 

Summa lateris

Jtem vij lot j quintenn sølff

Jtem x marc iiij b

Jtem ij pund iiij marc kopper

 

Jtem j pund vj marc brvm idem st.t

Jtem ij marc Gwnder ibidem

Jtem j lod sølff Torolff ibidem st.t

Jtem j marc iiij b idem st.t

Jtem vj marc koper idem st.t

Jtem j lod sølff Tierand pa Wdsole st.t

Jtem j marc idem st.t

Jtem j pund brvm Henrick ibidem st.t

Jtem j marc j b Gard pa Sole st.t

Jtem ij marc vj b Asbiørn ibidem st.t

Jtem ij marc iij b Randwiigh ibidem st.t

Jtem j marc vj b Bordt ibidem st.t

Jtem iij marc Nils pa Søm st.t

 

Summa lateris

Jtem j lot sølff

Jtem xj marc iiij b penninge

Jtem ij linspund kopper

 

Jtem j marc Jacob pa Søm st.t

Jtem xj lod sølff Gard jbidem st.t

Jtem v marc vj b idem st.t

Jtem ij marc ij b Symonn pa Kolnes st.t

Jtem iij marc Berdinus pa nordre Kolnes st.t

Jtem iiij b Ellingh ibidem st.t

Jtem vj marc koper idem

Jtem ij marc v b Siwrd pa Tyøre st.t

Jtem vj marc koper idem st.t

Jtem ix marc brvm idem st.t

Jtem j marc ij b penninge Orm jbidem st.t

Jtem j marc Odt jbidem st.t

Jtem j marc vj b Harald ibidem st.t

Jtem j marc iiij b Terkell ibidem st.t

 

Summa lateris

Jtem xj lot sølff

Jtem xvij marc v b

Jtem xxj marc kopper

 

Jtem j marc iiij b Jonn ibidem st.t

Jtem v b Botolff pa Riisee st.t

Jtem iij lot j quintinn sølff Jonn pa Hage st.t

Jtem j marc Erick ibidem st.t

Jtem j pund koper idem st.t

Jtem iiij lod sølff Oge ibidem st.t

Jtem j lod j quintinn sølff Sywrd pa Møcklebostad st.t

Jtem j marc idem st.t

Jtem j marc j b Walter ibidem st.t

Jtem j marc Torsten ibidem st.t

Jtem iij Joen ibidem st.t

Jtem j marc Nils ibidem st.t

Jtem ij lod sølff Biørn pa Jaswndt st.t

Jtem j marc vj b idem st.t

 

Summa lateris

Jtem ix lot sølff

Jtem vj marc iij b penninge

Jtem xij marc kopper

 

Jtem xj marc koper Holdorm jbidem st.t

Jtem jx marc brvm idem st.t

Jtem v marc penninge Oluff pa Rott st.t

 

Summa lateris

Jtem v marc penninge

Jtem xx marck kopper