Vedtekter for
Tanangers Minne

 

Stiftet 1. august 1997

§ 1.  Formål:

Tanangers Minne har som formål å fremme interessen for, bevare og presentere Tanangers lokalhistorie.

 

§ 2.  Aktiviteter:

 

- Sammenkomster:

Foreningen skal arrangere medlemsmøter i henhold til en plan som styret fastsetter en gang i året. I denne planen kan man og plassere dugnadsmøter, ekskursjoner, kurser og andre sammenkomster forenlige med foreningens formål.

 

- Minnesamling:

Foreningen skal aktivt samle og bevare muntlige minner, fotografier og stedsnavn. Disse kan ved senere anledninger presenteres redigert på møter eller i utgivelser på foreningens vegne. Data kan og gjøres tilgjengelig i samråd med avtale inngått med «eiere» av minnene.

 

- Bevaring av kulturminner:

Foreningen skal etter beste evne bistå med hjelp eller selv initiere bevaring av lokale kulturminner. Dette kan være innsamling, oppbevaring og vedlikehold av gjenstander av kulturel verdi. Det samme gjelder større gjenstander og bygninger som ellers ikke vil bli bevart.

 

- Monumenter og plaketter:

Foreningen skal sette i gang en presentasjon av bygg, steder, hendelser og personer som har hatt betydning for Tanangers historie og utvikling. Foreningen ser på det som en måte å presentere lokalhistorie, ved å få laget statuer og byster i lokalhistorisk sammenheng og samtidig presentere historien bak monumentet.

Samtidig vil vi føre et pågående arbeid med å registrere historisk viktige bygg og steder i Tananger samt presentere dette for folk ved egne kart og plaketter på byggene.

           

-Presentasjoner:

Foreningen skal på mest mulige måter søke å presentere Tanangers unike historie og kultur.

Dette kan skje på mange måter, som avisartikler, statuer, trykte utgivelser, skolemateriale, guidede turer i Tananger og liknende.

 

§ 3.  Foreningen står foreløpig ikke sammensluttet noen annen forening eller lag. Dette kan forandres ved styrevedtak.

 

§ 4.  Medlemmer av foreningen er:

         - Personlige medlemmer som betaler årlig kontingent.

- Familiemedlemmer som betaler en av årsmøtet bestemt, redusert årlig kontingent.

         - Æresmedlemmer som årsmøtet bestemmer utfra forslag fra medlemmer eller styre.

            Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

            Utmelding skal skje skriftlig.

            Styret kan slette et medlemskap når kontingenten ikke er betalt ved årets utløp.

 

§ 5.  Styre:

            Styret skal velges av årsmøtet og bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.

            Det skal velges:

                        - Formann for 2 år.

                        - Nesteformann, kasserer, sekretær og styremedlem, alle for 2 år

                        - 2 varamedlemmer, begge for 1 år.

                        - 1 revisor for 1 år.

                        - Valgnemnd på 2 medlemmer for 2 år.

Første året, for å få en rullerende effekt, skal formann, kasserer, ett styremedlem og ett medlem av valgnemnden kun velges for 1 år.

Styret skal sammenkalles av formann.

         Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede.

Varamedlemmer bør innkalles til styremøter, men skal i hvert fall ha saksdokumenter tilsendt.

 

§ 6.  Regnskapet skal føres for hvert kalenderår og legges frem for årsmøtet til godkjenning i

        revidert stand.

 

§ 7.  Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av februar. Det skal kunngjøres i lokalpressen

        med 14 dagers varsel.

            Årsmøtet skal behandle:

                        - Årsmelding.

                        - Revidert regnskap.

                        - Valg.

                        - Fastsette kontingent.

                        - Velge eventuell æresmedlem.

                        - Innkomne forslag.

Alle som har betalt kontingent kan stemme enten ved fremmøte eller ved underskrevet autorisasjon.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende minst 8 dager før årsmøtet.

           

§ 8.   Ekstraordinære årsmøter kan innkalles når styret bestemmer det eller 10

         stemmeberettigede medlemmer krever det. For innkalling og varsel gjelder de samme

         regler som for ordinære årsmøtet. Ekstraordinære årsmøter kan kun behandle saker som

         ble annonsert ved innkalling.

 

§ 9.   Lovendringer kan foretas av årsmøtet ved 2/3 flertall.

 

§ 10. Oppløsning av foreningen kan skje når 2/3 av årsmøtet stemmer for det. Foreningens

         arkiv aktiva og andre midler skal gå til en instans bestemt av årsmøtet.


Tilbake til fremsiden